Stortingsmeldingen “Verksemda til Avinor”, ble lagt fram for Stortinget onsdag. I eiermeldingen presenterer Samferdselsdepartementet Avinor sine planer og strategier for årene framover, og departementet sine vurderinger av Avinor sine planer og politikken for eierstyringen av selskapet.

Dag Falk Petersen (foto: ©otoerres)

– Vi får gode tilbakemeldinger på arbeidet vårt, ikke minst på arbeidet med sikkerhet og innsatsen for å redusere de belastningene luftfarten påfører miljøet, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

I eiermeldingen er regjeringen tydelig på at den har til hensikt å skille ut Avinor Flysikring fra Avinor: «Regjeringen vil sette i gang en prosess fram mot neste eiermelding med sikte på å skille ut Avinor Flysikring som eget selskap».

– Avinor Flysikring AS er allerede etablert som heleid datterselskap i konsernet. Vi avventer nå en dialog med departementet for videre prosess, sier Dag Falk-Petersen.

– Framover vil vi være opptatt av gode prosesser med de ansatte, styret og eier for å etablere selskapet i henhold til den plan departementet legger til grunn. Vi har lagt et godt grunnlag for etablering av et selvstendig selskap som kan fortsette konkurransen i det norske og internasjonale flysikringsmarkedet. De siste årene er kostnadene betydelig redusert og vi vil videreføre dette arbeidet for å møte konkurransen, sier konsernsjefen.

Les mer på Samferdselsdepartementets nettsider HER

Kommentarer