Avinor oppnådde et årsresultat på 1,4 milliarder kroner i 2014, mot 890 millioner kroner året før.

Slik blir den nye terminalen på Vestlandets hovedflyplass - Bergen lufthavn Flesland (Avinor.no)

Slik blir den nye terminalen på Vestlandets hovedflyplass – Bergen lufthavn Flesland (Avinor.no)

Resultatframgangen skyldes i all hovedsak en engangseffekt på 448 millioner kroner knyttet til pensjon. Avinors samlede driftsinntekter i 2014 var på nærmere 10,7 milliarder kroner. Dette representerer en vekst på 7 prosent fra 2013 – eller opp fra i underkant av 10 milliarder kroner i 2013.

Trafikkveksten i 2014 var på 2,7 prosent sammenlignet med året før. Litt over 50 millioner passasjerer reiste til og fra Avinors lufthavner i 2014 mot 48 millioner året før. Avinors underveistjeneste (Avinor Flysikring AS) registrerte ellers en økning i antall service units på over 8 prosent.

Dag Falk Petersen (foto: ©otoerres)

Dag Falk Petersen (foto: ©otoerres)

Punktligheten og regulariteten ved Avinors 46 lufthavner lå i 2014 på henholdsvis 90 og 99 prosent.

– Både flyselskapene og passasjerene er opptatt av stabil trafikkavvikling, og tallene illustrerer at vi leverer høy kvalitet på tjenestene våre over hele landet. Samtidig er det avgjørende at vi har kontroll med kostnadsutviklingen og tar høyde for en lavere trafikkvekst enn tidligere forventet. Trenden de siste månedene har vært en utflating og enkelte steder en nedgang i trafikken. Sett i lys av dette vil arbeidet med å effektivisere virksomheten vår ha høy prioritet i tiden framover, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Utbygging i rute

Investeringene i 2014 utgjorde 4,7 milliarder kroner sammenlignet med 4,1 milliarder i 2013. Det største utbyggingsprosjektet, Terminal 2 på Oslo Lufthavn er nå 67 prosent ferdigstilt og framdriften er i henhold til plan. Utbyggingen av Terminal 3 ved Bergen lufthavn er også i henhold til budsjett og framdriftsplan. Terminal 2 på Oslo Lufthavn vil tas i bruk 27. april 2017 og Terminal 3 i Bergen i løpet av samme år.

Ingen ulykker

Det er ikke registrert luftfartsulykker med personskader i 2014, hvor Avinor har vært en medvirkende part.

Oslo lufthavn Gardermoen  (foto: ©otoerres)

Oslo lufthavn Gardermoen (foto: ©otoerres)

Kommentarer