Avinor har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD) ferdigstilt og levert et forprosjekt med kostnadskalkyle og konsesjonssøknad for en eventuell ny lufthavn på Hauan i Mo i Rana- også kalt Polarsirkelen lufthavn.

Slik kan flyplassen se ut i nordlys (Nordic Office of Architecture)

Oppdraget ble mottatt våren 2014, og etter nødvendige avklaringer ble arbeidet igangsatt høsten 2014.

– Det er verifisert at det er teknisk og flyoperativt gjennomførbart å anlegge en ny lufthavn på Hauan i Mo i Rana, sier prosjektdirektør i Avinor, Nic Nilsen.

Nytt regelverk

En eventuell ny flyplass i Mo i Rana vil bli sertifisert etter det nye EU- regelverket som ble gjeldende i Norge fra høsten 2014. Dette flyplassprosjektet vil derfor, dersom det realiseres, bli et av de første i Europa som legger det nye regelverket til grunn helt fra planleggings og – prosjekteringsstadiet.

Det arbeidet som Polarsirkelen Lufthavnutvikling tidligere har gjennomført, har blitt benyttet i prosjektarbeidet.

Finansering

Den finansielle rammen for prosjektet er beregnet til 2,249 millioner kroner i 2015-prisnivå, inkludert usikkerhetsavsetning. I tillegg vil det komme prisstigning frem til eventuell beslutning, og i byggeperioden som er beregnet til 4,5 år.

Avinor legger til grunn at ved en eventuell beslutning om bygging, vil selskapet bli tilført midler for å kunne gjennomføre byggingen, slik det fremkommer av Stortingsmelding 38 – 2012/2013. Således vil det ikke utløses ekstra finansieringskostnader.

Avinor har i forbindelse med arbeidet i inneværende Nasjonal transportplan (NTP) anbefalt at Mo i Rana lufthavn, Røssvoll og Mosjøen lufthavn, Kjærstad legges ned når den nye flyplassen eventuelt står klar. Dette er en viktig forutsetning for Avinor.

Konsesjonssøknad

Konsernledelsen i Avinor har i dag (torsdag 17. desember 2015) godkjent forprosjekt og kostnadskalkylen, og besluttet å sende konsesjonssøknad til Luftfartstilsynet slik SD har bedt om. I konsesjonssøknaden fremgår det at finansieringen og politisk beslutning rundt den nye flyplassen ikke er avklart, det er ikke fattet politisk vedtak om bygging.

Kommentarer