Avinor fikk et resultat på minus 406 millioner kroner etter skatt i 2. kvartal mot pluss 183 millioner samme periode i ifjor. Redusert flytrafikk var en av hovedgrunnene til nedgangen. Konsernets driftsinntekter var på tre milliarder kroner, noe som er 1.4 prosent lavere enn samme periode i 2018.

Dag Falk-Petersen (foto: ©otoerres)

– Vi er godt fornøyd med driften på Avinors lufthavner i andre kvartal, selv om redusert trafikk har hatt betydning for Avinors inntekter, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2019 utgjorde 3 010 millioner kroner, en reduksjon på 1,4 prosent fra året før.

Reduksjonen skyldtes i hovedsak mindre trafikk fra sesong effekt knyttet til påsken som falt i andre kvartal 2019 i tillegg til effekten av streiken blant SAS-pilotene i april/mai.

Avsetning til miljøopprydding

Avinor har i tidligere år benyttet ulike typer per- og polyfluorerte forbindelser (PFAS) i brannskum ved brannøvingsfeltene. Avinor faset ut den mest kjente forbindelsen (PFOS) i 2001, før bruken av stoffet ble strengt regulert. I 2012 var all bruk av PFAS avsluttet. Miljødirektoratet har gitt Avinor pålegg om en samlet kartlegging og vurdering av miljøgifter ved brannøvingsfeltene.

Avinor har i andre kvartal 2019 avsatt 871 millioner kroner til eventuelle framtidige oppryddingskostnader knyttet til miljøforurensninger ved Avinors gamle brannøvingsfelt. Avsetningen er gjort utfra en foreløpig beregning.

Det foreligger ikke endelig vedtak fra Miljødirektoratet om omfang av oppryddingen, hvilke tiltaksmetoder som skal benyttes, samt tidsfrister for dette.

Fortsetter med kostnadskutt

Avinor målsatte i juni en kostnadsreduksjon på minimum 400 millioner kroner i 2021 målt mot faktisk kostnadsnivå i 2018.

Kostnadsreduksjonen vil omfatte lufthavndriften, flysikringstjenesten samt sentrale stab- og støttefunksjoner. Lufthavnstrukturen og flytilbudet berøres ikke av kostnadsreduksjonsprogrammet.

Den 12 mai 2019 overlot Avinor driften av Haugesund lufthavn til Lufthavndrift AS. Avinor vil fortsatt eie lufthavnen og har inngått en leieavtale for 20 år med det lokale driftsselskapet. Samlet sett har endringen en mindre positiv resultateffekt i konsernregnskapet.

Les også: Lufthavndrift AS overtar driften av Haugesund lufthavnHaugesund lufthavn Karmøy har fått ny nettside (begge mai 2019)

APCOA PARKING Norge AS overtok parkeringsdriften på Bergen, Stavanger og Trondheim lufthavner fra 24. juni 2019, etter at Sesam Parkering AS begjærte oppbud tidligere i vår. En midlertidig avtale om parkeringsdrift sikrer at publikum og ansatte ikke blir berørt av konkursen. Den midlertidige avtalen vil gjelde ut 2019.

Les også: Apcoa ny midlertidig parkeringsoperatør ved lufthavnene i Stavanger, Trondheim og Bergen (juni 2019) – Parkeringsoperatør konkurs — Avinor vil opprettholde parkeringstilbudet ved flyplassene (mai 2019)

Flere saker om Avinor finner du HER

Kommentarer