– Regjeringen er opptatt av å sikre en effektiv framdrift i arbeidet med ny flyplass ved Mo i Rana. Vi ber derfor Avinor om å planlegge en stor, regional lufthavn som er dimensjonert for å betjene passasjerflyene som trafikkerer våre største flyplasser. Dette vil forbedre tilbudet og vil komme både folk og næringsliv i regionen til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Samferdselsdepartementet sendte onsdag 24. september et brev til Avinor AS med presiseringer knyttet til selskapets videre arbeid med planlegging og utforming av en konsesjonssøknad for en ny lufthavn ved Mo i Rana.

Ny stor lufthavn ved Mo i Rana er primæralternativet

Avinor skal ta utgangspunkt i en ny, regional lufthavn ved Mo i Rana som primæralternativ for det videre arbeidet med en konsesjonssøknad. Den nye lufthavnen skal betjene fly som i dag opererer på de større flyplassene i landet.

Konsesjonssøknaden

Avinor har opplyst om at en konsesjonssøknad kan være klar høsten 2015, men da må visse forutsetninger være oppfylt. Samferdselsdepartementet anser dette som tilfredsstillende. Opplegg for finansiering vil bli sett i sammenheng med den kommende konsesjonssøknaden.

Kommentarer fra Polarsirkelen Lufthavnutvikling

– Den politiske ledelsen i Samferdsels¬departementet viser handlekraft i tråd med regjeringens uttalte politikk. Dette er et godt signal på at de ønsker et sterkt og fremtids¬rettet næringsliv i en ressursrik og verdi-skapende region. Næringslivet, politikere og en engasjert befolkning har arbeidet målrettet i over syv år, og det er allerede lagt ned mange millioner i planarbeidet.

– Det som er viktig for næringslivet er at detaljplanleggingen nå ferdigstilles, slik at byggingen kan starte i løpet av vinteren 2015/2016 og at første fly lander i 2017. Første utkast av konsesjonssøknaden er levert Luftfartstilsynet, utarbeidet av de fremste ekspertene i Norge etter gjeldende krav og retnings¬linjer fra Avinor og i henhold til internasjonalt regelverk.

– Vårt bidrag nå er aktivt å støtte arbeidet som gjenstår, slik at bygging av Mo i Rana lufthavn, Helgeland realiseres så raskt som mulig i tråd regjeringens mål og stortingets vedtak i nasjonal transportplan.

– En stor flyplass er den viktigste vekstimpulsen for næringslivet. Et konkurransedyktig og fremtids¬rettet flytilbud anses som helt nødvendig dersom næringslivet skal ha likeverdige forutsetninger til drift, utvikling og vekst som konkurrentene i inn- og utland. Vekstpotensialet som ligger i det rike ressursgrunnlaget som finnes i regionen er stort, og framtidsutsiktene er gode innen både metall- og gruveindustri, sjømat produksjon, olje/gass-relatert aktivitet og reiseliv med alle ringvirkninger som det medfører. Da må infra-strukturen på plass, ikke minst også for å gi økt bolyst og et bedre flytilbud for folk flest. Det handler om å legge til rette for å kunne utvikle og bygge fremtidens Helgeland.

Et godt samarbeidsprosjekt

– Det har vært et uttalt behov på Helgeland over flere tiår med ønske om å få på plass et bedre flytilbud, et flytilbud på nivå med Norge og Nord-Norge for øvrig. Næringslivet, representert ved hjørnesteins-bedriftene i åtte kommuner i regionen, har samarbeidet om å konkretisere dette. Så langt er det investert 25 millioner på fremdrift gjennom analyser, utredninger og planverk. Rådgiver for prosessen har vært Avinor. Dette er et av historiens største samarbeidsprosjekt på Helgeland. Nå går det mot realisering.

Kommentarer