EU-Domstolen har annulleret den godkendelse af Femern-forbindelsens finansieringsmodel, som EU-Kommissionen pressede igennem i 2015. Uden en godkendt finansieringsmodel for Femern-tunnelen er projektet reelt stoppet. Scandlines har dermed fået medhold i sin appelsag.

Da EU-Kommissionen i juli 2015 pressede en godkendelse af Femern-projektets finansieringsmodel igennem, skete det uden at have åbnet en formel procedure og dermed uden at inddrage de private og offentlige virksomheder — herunder Scandlines — som havde klaget over modellen.

Sammen med en af de øvrige klagere valgte Scandlines at appellere EU’s godkendelse til EU-Domstolen for at få domstolens ord for, at EU-Kommissionen skal åbne en reel statsstøttesag og gennemføre en korrekt juridisk behandling og vurdering af sagen. Det vil sikre, at der kan tages reel stilling til statsstøtten og dens omfang og afgrænsning på et åbent og oplyst grundlag. EU-Domstolen har nu givet Scandlines medhold.

– Vi er tilfredse med EU-Domstolens afgørelse. Godkendelsen af statsstøttemodellen er nu annulleret og Femern-projektet dermed stoppet. Vi er ikke imod en Femern-forbindelse, der etableres med statsstøtte. Statsstøtte er måske nødvendig for at gennemføre så store projekter. Vi forventer imidlertid transparens og fair konkurrence. Derfor må støtten defineres præcist og realistisk, og den skal være baseret på konsistente antagelser og være sikret mod misbrug. Det er afgørende for os, at tunnelen ikke efter behag kan bruge statskassen til at udøve skatteyderfinansieret prispres, når trafikmængderne ikke lever op til de optimistiske prognoser, og færgerne viser sig at være konkurrencedygtige. For Kommissionen er det kort sagt en ’ommer’ med tre års forsinkelse, men bedre sent end aldrig, selv om det er tankevækkende, at vi som privat virksomhed skal bruge tid og penge på at få EU-Kommissionen til at følge gældende regler, siger Søren Poulsgaard Jensen, CEO i Scandlines.

Ud over den mangelfulde realitetsbehandling var det en stærkt medvirkende årsag til Scandlines’ appel, at Kommissionen efter den danske stats ønske godkendte mindst 55 års statsstøtte, hvilket i realiteten er et tilsagn om tidsubegrænset statsstøtte til det stærkt risikobetonede projekt.

Denne uhørt lange og ubestemte periode står i skærende kontrast til den tilbagebetalingstid, nemlig 36 år, som Femern A/S og den danske stat opererer med nationalt, når projektets solide karakter fremhæves, og den samfundsmæssige værdi af Femern-investeringen skal opgøres for at legitimere projektet.

– Systemet har i årevis udvist magtarrogance i forsøget på at tromle en Femern-godkendelse igennem, både i Danmark og i Tyskland med henvisning til, at det var ’politisk ønskeligt’. EU-Kommissionens forsøg på at anvende samme metoder har nu med EU-Domstolens afgørelse fået en klokkeklar besked om, at lov er lov, og at regler skal følges. Det er både jeg og mine mange medarbejdere glade for, siger Søren Poulsgaard Jensen.   

Læs også:  Rapport fra den tyske tænketank DIW Econ bekræfter tvivlen om den samfundsøkonomiske værdi af Femern-tunnelen (februar 2015)

Læs flere nyheder om Femern-forbindelsen
HER,  HERHER og HER, samt om Scandlines HER

Kommentarer