Den 1. juli kan det være kroken på døra for Fagernes lufthavn Leirin. Dersom det i løpet av de nærmeste ukene ikke inngås en avtale med lokale aktører om overtakelse av lufthavna,  avvikles driften på flyplassen.  – Avinor har vært i dialog med lokale aktører, men det er ikke kommet noen avklaringer, ei heller etablert et selskap vi kan sende regninger for driften til. Avinor planlegger derfor å stanse driften fra 1. juli i år, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Gurli Høeg Ulverud. 

Fagernes lufthavn , Leirin (foto: Bernt Olsen-Hagen/Avinor)

Rammen for driften av Fagernes lufthavn er beskrevet i oppdraget Avinor har fått fra Samferdselsdepartementet (SD) gjennom Prop. 19 S (2015—2016). Se egen lenke under denne saken. Følgende avsnitt legger føringer for videre drift:

«Regjeringa meiner at Avinor AS skal drive Fagernes lufthamn som rein charterflyplass fram til lokale eigarar kan overta ho, men ikkje lenger enn til 1. januar 2019. Dette føreset forlengd dispensasjon frå Luftfartstilsynet. Avinor skal drive lufthamna i den forfatninga ho har i dag. Ei ev. oppgradering av rullebanen ligg ikkje inne i forslaget. Det blir vidare føresett at lokalt næringsliv frå 2017 skal dekkje delar av Avinors kostnader for å vidareføre drifta, og at lokalt næringsliv i 2018 skal dekkje halvparten av Avinors kostnader.»

Les også: Avinor tek ansvar for vidare drift ved Fagernes lufthamn, Leirin (november 2015) - Rapport: Avinor AS tilrår å oppretthalde drifta av lufthamnene (mai 2015) - Anbod på regionale flyruter i Sør-Noreg: Styrkt konkurranse og mindre statleg regulering og kjøp (mai 2015)-  Statsbudsjettet: Avinor ikke overrasket over Fagernes utspill (oktober 2014) - Statsbudsjettet 2015: Ein enklare, betre og meir effektiv luftfart (oktober 2014)

Kommentarer