Norwegian Air Shuttle ASA ilegges et overtredelsesgebyr på ca. 400 millioner kroner av Miljødirektoratet for manglende innlevering av klimakvoter for utslipp i 2020.

Norwegian - Boeing B 787 - Dreamliner - B 737-800 - langtidslagring - Stavanger lufthavn - Sola
Norwegianfly langtidslagret på Stavanger lufthavn Sola våren 2020 (foto: ©otoerres)

For 2020 rapporterte Norwegian et kvotepliktig utslipp på 387 857 tonn CO2-ekvivalenter. Innen oppgjørsfristen 30. april 2021 hadde de bare levert 15 039 kvoter til oppgjørskontoen. Det manglet dermed 372 818 kvoter for utslipp i 2020.

Norwegian hevder plikten til å levere klimakvoter er omfattet av selskapets rekonstruksjonsplan og at den derfor er oppgjort i rettslig forstand.

Ifølge Norwegian dekker de innleverte kvotene deres utslipp fra 18. november til 31. desember 2020, det vil si fra det ble åpnet rekonstruksjon i selskapet og ut året. Norwegian mener plikten til å levere klimakvoter for utslipp før 18. november er et uprioritert krav som skal få et pengebeløp (dividende) på 5 prosent.

– Vi bestrider at forpliktelsen om klimakvoter er omfattet av rekonstruksjonen. Vi mener den ikke er en ordinær fordring som kan avspises med en dividende på linje med andre uprioriterte krav. Kvoteplikten er en lovpålagt offentligrettslig miljøforpliktelse som er absolutt, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Kvoteplikten, slik den er beskrevet i EUs direktiv om klimakvoter og den norske klimakvoteloven, er uten unntak, heller ikke for insolvens.

Klimakvoter kutter klimagassutslipp

Klimakvoter er en form for finansielle instrumenter, men det er ikke penger som skal leveres inn, det er kvoter som skal leveres til en felles oppgjørskonto.

Kvotene kan kjøpes i det europeiske kvotemarkedet, hvis ikke den kvotepliktige selv sitter på kvoter den har fått tildelt.

Hele poenget med EUs system med klimakvoter er å kutte utslipp av klimagasser. Når kvotene er innlevert til oppgjørskonto, blir de slettet. Det gjør at færre kvoter er tilgjengelig i markedet og at mulighetene for utslipp innenfor systemet blir mindre.

– Ved mangelfull innlevering av klimakvoter er det ikke staten som taper penger, men selve atmosfæren som taper ved at klimagassutslipp ikke blir gjort opp for. Vi har rett og slett ikke anledning til å frafalle kravet om innlevering av kvoter. Det ville være å undergrave systemets grunnleggende hensikt, som er å kutte utslipp, sier Ellen Hambro.

Grunnlaget for overtredelsesgebyr til Norwegian

Norwegian hevder også at dersom kvoteplikten skal holdes utenfor rekonstruksjonen, må de likevel anses fritatt fra kvoteplikten ut fra “force majeure” (uforutsette hendelser). De mener altså at rekonstruksjonsprossen forhindret dem i å levere klimakvotene.

Miljødirektoratet kan ikke se at det forelå en force majeure-situasjon som fritok selskapet fra plikten til å innlevere kvoter for 2020-utslippene.

Norwegian fikk tildelt 826 821 vederlagsfrie klimakvoter i 2020, det vil si over dobbelt så mange kvoter som selskapet hadde trengt for å dekke 2020-utslippene. I en slik situasjon er det vanskelig å se at selskapet i ettertid kan påberope force majeure.

Rekonstruksjonsloven var heller ikke til hinder for at selskapet kunne innlevert et tilstrekkelig antall kvoter, da selskapet beholdt råderetten over egen virksomhet og formuesforhold for øvrig.

Ved mangelfull innlevering av kvoter følger det av klimakvoteloven at den kvotepliktige innen 1. mai året etter plassere kvoter på oppgjørskontoen tilsvarende underskuddet fra det tidligere år. For Norwegians del utgjør dette altså 372 818 kvoter. I tillegg kommer overtredelsesgebyret.

Miljødirektoratet vedtak om overtredelsesgebyr kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen tre uker.

Fakta: Dette er EUs klimakvotesystem (EU ETS)

 • Systemet er viktig for å redusere utslipp av klimagasser fra energiforsyning, industri og luftfart i Europa på en kostnadseffektiv måte.
 • Det settes et tak som sier hvor mange CO2-ekvivalenter som maksimalt kan slippes ut fra år til år. Dette taket reduseres over tid, slik at utslippene også reduseres. Under dette taket, kjøper og leverer industrien klimakvoter, for å gjøre opp for sine utslipp.
 • På denne måten skaper man et marked og en pris på CO2. Etter hvert som taket går ned, og CO2-prisene går opp, gir det incentiver til å redusere utslippene framfor å kjøpe klimakvoter.
 • En andel av kvotene tildeles imidlertid de kvotepliktige gratis, for å unngå at konkurranseutsatte bedrifter flagger ut til land der det er billigere å slippe ut klimagasser.
 • Alle landene som deltar i EUs kvotesystem, forvalter sin del av et felleseuropeisk klimakvoteregister. Her må hver kvotepliktig virksomhet ha en egen driftskonto. Hvert år innen 30.april må det leveres inn et antall klimakvoter som svarer til utslippene fra foregående år til en sentral oppgjørskonto.
 • Kvotesystemet startet i 2005, og har siden blitt utvidet til flere sektorer. Luftfart ble inkludert i 2012.
 • Rundt halvparten av Norges utslipp av klimagasser er nå omfattet av systemet.

Mer om EU sitt system for klimakvoter finner du HER

Fakta: Fire flyselskap rapporterte kvotepliktige utslipp til Miljødirektoratet for 2020

 • Fire luftfartøy-operatører, administrert av Norge, rapporterte 2020-utslipp til Miljødirektoratet.
  – Bristow Norway
  – CHC Helikopter Service AS
  – Norwegian Air Shuttle ASA
  – Widerøe
 • SAS rapporterer til svenske myndigheter.

Les mer om klimakvoter for luftfart HER

Fakta: Beregning av overtredelsesgebyret til Norwegian

 • Et overtredelsesgebyr skal tilsvare 100 euro på forfallstidspunktet for hvert tonn rapporteringspliktig klimagassutslipp som det ikke er plassert kvoter for på oppgjørskontoen innen 30. april.
 • Gebyret skal indeksreguleres i tråd med den europeiske konsumprisindeksen.
 • Med utgangspunkt i et underskudd på 372 818 kvoter i forhold til Norwegians verifiserte utslippstall for 2020, en valutakurs 30. april 2021 på 9,9533 og en faktor for indeksregulering på 1,077095427, har Miljødirektoratet beregnet et overtredelsesgebyr for Norwegians brudd på klimakvoteloven til 399 685 275 kroner.

Kommentarer