– Vi er svært godt fornøyd med å få de to største reisemålselskapene i Norge med i Forum for Reiseliv sier direktør Per-Arne Tuftin i Forum for Reiseliv. – Dette styrker bredden i vår medlemsmasse og forsterker vår posisjon som en uavhengig landsdekkende bransjeorganisasjon for norsk reiseliv. Det at vi nå får inn Fjord Norge og NordNorsk Reiseliv er med på å gjøre at Forum for Reiseliv gjennom våre medlemsbedrifter og organisasjoner representerer en betydelig del av norsk reiseliv, ikke bare de store bedriftene men også det distriktsbaserte reiselivet. Dette gir oss en meget god posisjon og gjennomslagskraft nasjonalt og internasjonalt, sier Tuftin.

Lysefjorden sydøst for Stavanger (foto: ©otoerres)

– Norsk og nord-norsk reiseliv er for tiden inne i en god vekstperiode, men den internasjonale utviklingen innenfor reiselivet og det faktum at stadig flere land har en aktiv satsing på reiseliv, gjør at konkurransen om den internasjonale turisten blir stadig tøffere. Noe som krever en aktiv satsing på reiseliv også i Norge og jeg ser frem til at reiselivet i Nord-Norge skal være en del av samarbeidet i Forum for Reiseliv, sier adm. direktør Trond Øverås i NordNorsk Reiseliv AS.

– Selv om vi hører om rekordresultater innenfor reiselivet og vi har en gunstig valutasituasjon, er det fortsatt for mange reiselivsbedrifter som sliter økonomisk og det er for stor variasjon i inntjening og beleggsprosent i forhold til de ulike årstidene. Dette gjør at reiselivet står overfor store utfordringer i årene som kommer og krever en aktiv reiselivspolitikk, sier adm. direktør Kristian Jørgensen i Fjord Norge AS.

Selv om Fjord Norge regionen har hatt en meget positiv utvikling, ser vi behovet for et tettere nasjonalt samarbeid innad i reiselivet. Her mener vi at Forum for Reiseliv kan spille en viktig rolle som bransjeorganisasjon, sier Jørgensen.

Forum for Reiseliv er en næringspolitisk forening med formål å styrke reiselivets innflytelse og posisjon som en ledende industri i Norge, og skape grunnlaget for at Norge tar en større del av den internasjonale veksten i reiselivet.

Forum for Reiselivs viktigste oppgaver er å sikre fokus på norsk reiseliv som en positiv bidragsyter til den nasjonale verdiskapingen og sysselsettingen, og gjennom forskning og utvikling bidra til at reiselivets posisjon og konkurranseevne styrkes på linje med andre vekstnæringer i Norge. Produktutvikling og internasjonal markedsføring, med fokus på teknologiutvikling og bærekraftig vekst står sentralt i dette arbeidet.

Strand mellom Henningsvær og Svolvær i Lofoten (foto: ©otoerres)

– Forum for Reiseliv jobber ikke med operative utviklings eller markedsføringsoppgaver, men skal på vegne av reiselivet i Norge bidra til at norsk reiseliv kommer høyere opp på den næringspolitiske arena og være en naturlig samarbeidspartner for offentlige myndigheter og reiselivet i den videre utviklingen av Norge som reisemål, sier Per-Arne Tuftin.

Fjord Norge AS er landsdelsselskapet for de fire Vestlandsfylkene. I tett samspill med destinasjonsselskapene og næringen, leder selskapet det internasjonale markedsarbeidet for Fjord Norge regionen. Selskapets skal posisjonere Fjord Norge som verdens mest attraktive destinasjon for natur- og opplevelsesferier.

Fjord Norge skal gjennom målrettet internasjonal markedsføring bidra til økt trafikk og sesongforlengelse og dermed tilrettelegge for bedret lønnsomhet i reiselivstilknyttede bedrifter i regionen. Fjord Norge skal ved formidling av markedskunnskap bidra til at reiselivsnæringen i regionen tilbyr markedstilpassede produkter og tjenester.

NordNorsk Reiseliv AS er landsdelsselskapet for de tre nord-norske fylkene og Svalbard. Selskapets formål er å etablere og videreutvikle Nord-Norge som et helårs reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nord-norske reiselivsprodukter til beste for sysselsetting, bosetting og allmenne interesser for øvrig i Nord-Norge.

NordNorsk Reiseliv skal skape reelle og målbare resultater ved å øke kjennskapen til landsdelen nasjonalt og internasjonalt. Selskapet vil stimulere til økt verdiskapning og lønnsomhet gjennom tett dialog med samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Selskapet jobber primært i ferie og fritidssegmentet, men den jobben som gjøres er også viktig for de som arrangerer kurs, konferanser og events.

Forum for Reiseliv har i dag følgende medlemsbedrifter og organisasjoner: Nordic Choice Hotels, Thon Hotels, Scandic Hotels, Rezidor Hotel Group, Color Line, Hurtigruten, Norwegian, SAS, NSB, VisitOslo, Norske Fjell, Fjord Norge, NordNorsk Reiseliv og NHO.

Til sammen står medlemsbedriftene og deres partnere for mer enn 40 prosent av den samlede omsetning i norsk reiseliv og mer enn 50 prosent av eksportverdien, samt godt over 90 prosent av den internasjonale reiselivsmarkedsføringen.

Kommentarer