Regjeringen utsetter den omstridte flypassasjeravgiften i to måneder frem til den 1. juni 2016.  — Flypassasjeravgiften blir innført slik Stortinget har bestemt, men utsettes til 1. juni, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Finansminister Siv Jensen fra Fremskrittspartiet (Rune Kongsro)

Finansminister
Siv Jensen fra Fremskrittspartiet
(Rune Kongsro)

Torsdag krøp Regjeringen til korset og utsatte flypassasjeravgiften – også kalt flyseteavgiften og miljøskatten. Vedtaket kom to uker før avgiften skulle innføres eller “settes i verk” som det heter på politikerspråket. Den offisielle årsaken til utsettelsen skal være innvendingene om ulovlig statstøtte  fra EFTA`s overvåkingsorgan ESA, som nå utreder akkurat dette.

– Vi fastholder at flypassasjeravgiften og fritaket for transfer ikke utgjør statsstøtte, og at ordningen slik vi ser det ikke er notifikasjonspliktig til ESA. Når ESA likevel vil behandle saken og lover å komme med en avgjørelse raskt, mener vi det mest fornuftige er å utsette avgiften. På den måten unngår vi risiko for at eventuell støtte må tilbakebetales, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2016 vedtok Stortinget å innføre flypassasjeravgift. Stortinget forutsatte at avgiften skal tre i kraft 1. april 2016, men ga departementet fullmakt til å iverksette avgiften.

I forbindelse med høringen av flypassasjeravgiften ble det hevdet at avgiften er i strid med EØS-avtalens statsstøtteregelverk. I forrige uke besluttet EFTAs overvåkingsorgan (ESA) å ta saken til behandling.

ESA har gitt uttrykk for at de raskt kan vurdere de statsstøtterettslige sider. Det er allerede etablert dialog mellom ESA og Finansdepartementet.

– Å avvente en beslutning fra ESA vil trygge avgiftsgrunnlaget og sikrer at avgiften kan iverksettes uten risiko for at eventuell støtte må kreves tilbakebetalt, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Kommentarer