SAS AB (”SAS”) har som tidigare offentliggjorts genomfört en obligatorisk inlösen av samtliga preferensaktier. Inlösen av preferensaktier har resulterat i en förändring av antalet aktier och röster i SAS enligt följande.

Före inlösen av preferensaktier fanns sammanlagt 384 684 103 aktier i SAS motsvarande 382 792 706,2 röster, varav 2 101 552 preferensaktier, motsvarande 210 155,2 röster, och 382 582 551 stamaktier, motsvarande 382 582 551 röster.

Till följd av genomförd inlösen har antalet preferensaktier minskat med 2 101 552, motsvarande 210 155,2 röster. Per den 30 november 2018 finns det sammanlagt 382 582 551 aktier i SAS, varav samtliga är stamaktier motsvarande 382 582 551 röster.

Kommentarer