Jernbaneverket og Skatteetaten  har undertegnet en avtale om felles innsats mot sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet. Formålet er å utveksle opplysninger som bidrar til at Jernbaneverket benytter seriøse leverandører og underleverandører, som opptrer i samsvar med norsk skatte- og avgiftslovgivning.

– Vi ønsker å gå foran i kampen mot kriminalitet i arbeidslivet. Fra før har vi minstekrav om lønns- og arbeidsvilkår hos våre entreprenører. Avtalen vil gi oss mer informasjon, noe som styrker arbeidet vårt mot sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet i hele kontraktskjeden, sier assisterende jernbanedirektør Gunnar Løvås.

I kontraktene skal det nå framgå at leverandører og underleverandører som får oppdrag for Jernbaneverket, må gi Jernbaneverket fullmakt til å innhente taushetsbelagt informasjon fra Skatteetaten. I det ligger det blant annet at de kan få opplysninger om leverandørene er registrert i de riktige registrene, og om de har overholdt sine forpliktelser for norske skatte- og avgiftsmyndigheter. Denne fullmakten skal undertegnes før kontrakt tilbys.

– Vi er veldig fornøyd med at Jernbaneverket gjennom denne avtalen tar et stort ansvar i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet, sier direktør for regionavdelingen i Skatteetaten, Øivind Strømme.

– Jernbaneverket er en stor innkjøper som driver over store deler av landet. Hvis vi klarer å gi dem et bedre beslutningsgrunnlag når de tar inn nye leverandører, så vil det utgjøre en stor forskjell. Dette bidrar til å begrense handlingsrommet til de useriøse aktørene.

Fakta om avtalen som ble signert 21.09.16

– Leverandører som vil inngå kontrakt med Jernbaneverket må signere et fullmaktsskjema som gir Jernbaneverket tilgang til taushetsbelagte opplysninger i hele kontraktskjeden

– Jernbaneverket sender kryptert informasjon til Skatteetaten, som verifiserer at leverandørene er registrert i riktige registre og har overholdt sine skatte- og avgiftsforpliktelser.

Oppdages avvik blir leverandøren bedt om å redegjøre for dette, og leverandøren blir gjort kjent med at de kan avvises fra fremtidige oppdrag med Jernbaneverket.

Samarbeidsavtalen skal gjelde for kontrakter Jernbaneverket har over hele landet.

Fra 1. januar 2017 vil avtalen gjelde for Bane NOR SF.

Kommentarer