Det stilles idag altfor strenge kriterier til statistikkføring av tungbilkontroll, mener NLF – Norges Lastebileierforbund. Organiasjonen krever derfor at rutinene endres: Alle tunge kjøretøyer som kontrolleres bør bli loggført slik at korrekte statistikker kan fremlegges.

Geir A. Mo, administrerende direktør i NLF, på Svinesund (bilde: Stein Inge Stølen)

NLF har de siste maÌŠnedene avdekket store forskjeller mellom arbeidet som utføres av Statens vegvesens inspektører ved kontroll av tyngre kjøretøy og det som fremgaÌŠr i kontrollstatistikkene. Det er NLFs oppfatning at det i dag stilles altfor strenge kriterier til statistikkføring av tungbilkontroll.

A-, B- og C-kontroller

I praksis gjennomfører Vegvesenets kontrollører i dag forskjellige grader av inspeksjoner ved tyngre kjøretøy; disse kan grovt deles inn i A-, B- og C-kontroller.

A- og B-kontrollene fungerer som en utsiling, hvor de ryddige kjøretøyene og sjaÌŠførene skilles fra de som anses aÌŠ ha et utvidet kontrollbehov. Disse kontrollene kan fortsatt bestaÌŠ av flere sentrale punkter avhengig av situasjonen og kontrolløren. Det blir gjerne utført en erfaringsbasert sjekk av kjøretøyet, herunder dekk, bremser og understell, samt rutinemessig kontroll av vekter, dokumenter, bombrikke og utskrift av kjøre- og hviletidsregistrator.

Denne rutinen er en del av inspektørens seleksjonsprosess og er spesielt viktig ved de stasjoner med høy trafikk, som for eksempel Svinesund, Jessheim og HaÌŠbakken. Praksisen hindrer at transportører med god kvalitet paÌŠ kjøretøy og sjaÌŠførrutiner heftes unødig, og frigjør ressurser til aÌŠ stanse flere trafikkfarlige aktører.

Kun C-kontrollene statistikkføres

Samtidig er det kun de kjøretøyene som tas ut til utvidet sjekk, C-kontrollene, og da som oftest etter at A- og B-kontrollene allerede er gjennomført, som oppfyller kriteriene for statistikkføring. Dette er en omfattende punktliste som naturligvis tar lengre tid baÌŠde aÌŠ gjennomføre og loggføre. Derfor er det fordelaktig at denne innsatsen konsentreres rundt de kjøretøyene som anses aÌŠ ha et særlig inspeksjonsbehov.

Denne praksisen har imidlertid en aÌŠpenbar mangel: Siden de øvrige kjøretøyene verken statistikkføres eller logges paÌŠ noen som helst maÌŠte, mangles det i dag oversikt over det reelle antallet som sluses gjennom en kontrollsituasjon. Det betyr at Vegvesenets kontrollstatistikker ikke kan benyttes til noe annet enn et tilstandsbilde paÌŠ hvor effektive inspektørene er til aÌŠ sile ut verstingene. Fordi de aller fleste kjøretøyene som har ting i orden slippes videre uten loggføring, sier datamaterialet overhodet ingenting om transportnæringen i sin helhet.

Norske transportører kommer uheldig ut

Tilbakemeldinger fra kontrollører ute paÌŠ stasjonene tyder paÌŠ at denne praksisen oppfattes som uheldig ogsaÌŠ hos ansatte i Statens vegvesen. Et sentralt punkt som trekkes frem er forskjellen mellom norske og utenlandske kjøretøy. Siden kontrollørene gjerne kjenner norske transportører best, tas disse sjeldnere ut til utvidet kontroll. NaÌŠr dette først blir gjort, er det ofte basert paÌŠ mangler oppdaget ved en A- eller B-inspeksjon. Det betyr at mangelprosenten ved norske kjøretøy og sjaÌŠfører gjerne blir uforholdsmessig høy.

Talspersoner i Statens vegvesen har ved flere anledninger kommet med uttalelser i media, hvor mangler ved norske og utenlandske kjøretøy og sjaÌŠfører sammenlignes basert paÌŠ dette selektive statistikkgrunnlaget. SaÌŠ lenge det ikke føres stikkprøvebaserte tilstandsrapporter ved tunge kjøretøy og yrkessjaÌŠfører, finnes det ikke grunnlag for aÌŠ sammenligne norske og utenlandske transportører.

NLFs representantskap krever derfor:

  • At alle tunge kjøretøyer som kontrolleres blir loggført slik at korrekte statistikker kan fremlegges.
  • At alle kontroller – ogsaÌŠ “A- og B-kontroller” — tallfestes – og ikke bare de i dag statistikkførte “C-kontrollene”.
  • Inntil korrekt statistikk foreligger maÌŠ Statens vegvesens rutiner ved uttalelser i media knyttet til kontroller endres slik at fremstillingen av norsk transportnæring blir korrekt.

Kommentarer