— Vi ønsker å styrke rettighetene til kollektivreisende i Norge. Derfor etablerer vi en nasjonal klageordning for passasjerer på rutegående fartøy, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Statsråd Ketil Solvik-Olsen (foto: samferdselsdepartementet)

Statsråd Ketil Solvik-Olsen (foto: samferdselsdepartementet)

Samferdselsdepartementet fastsatte 20. desember endringer i transportklagenemndforskriften for å gjennomføre EUs forordning om båtpassasjerers rettigheter.

Nasjonal klageordning styrker passasjerenes rettigheter

Alle transportører plikter å ha et system for å behandle klager fra passasjerene.

— Vi åpner Transportklagenemnda for klage fra passasjerer på rutegående fartøy. Det betyr at passasjerer som ikke får medhold i klagen sin til transportøren, kan bringe saken videre til en nøytral nasjonal klagenemnd, sier Solvik-Olsen.

Transportklagenemndas vedtak er kun rådgivende, og ikke juridisk bindende. Dersom en transportør ikke retter seg etter nemndas vedtak må de begrunne dette.

Forskriftsendringene trer i kraft 1. januar 2017.

Kommentarer