En ny støyforskrift for Oslo Lufthavn kan bety endringer i både inn- og utflygningsmønsteret til Norges hovedflyplass. Forsskriften er nå ute til høring.

Luftfartstilsynet har sendt ut på høring et utkast til ny forskrift om støyforebygging ved Oslo Lufthavn. Forskriften er ment å erstatte dagens forskrift i sin helhet.

Formålet med forskriften er å unngå unødige støybelastninger ved Oslo Lufthavn, og samtidig ivareta hensynet til sikkerhet, operative forhold og kapasitet ved flyplassen. Andre miljøhensyn, som utslipp av CO2, må også ivaretas.

Det er et mål at støysituasjonen rundt flyplassen skal være så optimal som mulig. Forskriften skal slik legge til rette for en fortsatt bærekraftig utvikling på lufthavnen.

– Innenfor de rammene som finnes, blant annet at Oslo Lufthavn er en døgnåpen flyplass, har vi som mål å begrense vår miljøbelastning. Herunder både antall personer som blir påvirket av flystøy og våre klimagassutslipp, sier Tom Erling Moen, miljøsjef ved Oslo Lufthavn.

Kurvede innflygninger kan bli permanent

Oslo Lufthavn har de siste årene gjennomført over 5000 tester med såkalte «kurvede innflygninger» på dispensasjon fra gjeldende forskrift. I dagens støyforskrift er man i utgangspunktet nødt til å ha en lang rettlinjet innflygning til Oslo Lufthavn. Dette betyr at man pålegges å overfly enkelte områder med tett bebyggelse. Ny teknologi med kurvede innflygninger gjør at man kan svinge utenom noen av disse bebygde områdene.

– Testperioden har vært meget positiv og det viser seg at flyene følger traséene veldig nøyaktig, sier Moen.

Konkrete testresultater viser at de innflygningene som gir en kortere rute til Oslo Lufthavn sparer drivstoff. Dermed vil innføringen av kurvede innflygninger bidra til redusering av klimagassutslipp.

– Utformer man de kurvede innflygningene riktig, vil det ha god effekt både på klimagassutslipp og på flystøy, sier Moen.

Kommentarer