Regjeringen la frem forslag om flere endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven 12. mai. Det foreslås blant annet klare regler om Airbnb og leilighetshoteller samt innskjerping av ervervsbegrensingen. Forslaget mangler imidlertid regler om hyblifisering.

Avdelingsdirektør Henning Lauridsen i NBBL (foto: Nyebilder.no).

NBBL har vært forslagsstiller alene eller sammen med andre for flere av de foreslåtte endringene. Høringsfrist er 6. august.

Airbnb og hotelldrift i sameier begrenses til 90 dager

NBBL har ment at fulltidsutleie av boligseksjoner til Airbnb, hotelldrift og lignende har vært forbudt fordi en boligseksjon skal brukes til boligformål. Omfattende korttidsutleie har vært å anse som ulovlig næringsbruk.

Det har imidlertid vært uklart i hvilket omfang korttidsutleie av boligseksjoner kan skje før det blir ulovlig. NBBL har derfor i fellesskap med flere andre aktører i bransjen, som Leieboerforeningen og Huseiernes Landsforbund, foreslått et tak på korttidsutleie for å gjøre grensen klarere

Forslaget fra regjeringen innebærer en hovedregel om at kortidsutleie av hele boligseksjonen ikke kan skje mer enn 90 dager i året. Sameiet kan vedtektsfeste en annen grense innenfor intervallet 60 til 120 dager.

NBBL er positiv til forslaget til regjeringen.

– I tillegg til å gi en avklaring av hvor en utydelig grense går, er det særlig positivt at sameiet selv kan fastsette en mer liberal eller streng grense i vedtektene slik at sameiene gis mulighet til å tilpasse reglene til sine behov, sier Henning Lauridsen, avdelingsdirektør i NBBL.

Lauridsen mener det er grunn til å tro at de aller fleste ulovlige leilighetshotellene nå vil dø ut.

– For mange sameier som ligger steder der det har vært mye korttidsutleie vil bestemmelsen kunne føre til et langt bedre bomiljø.

Vanskeligere for investorer å kjøpe boliger i sameier

I 2014 foreslo NBBL at reglene om investorkjøp i sameier skulle innskjerpes. Selv om loven forbød investorer å kjøpe mer enn to boligseksjoner i ett sameie, var bestemmelsen lett å omgå og i enkelte sameier fikk en investor kontroll over flertallet av stemmene på årsmøtet. Dette påvirker både demokratiet og bomiljøet negativt. Det blir mye utleie, og investorer er ofte ikke interessert i å bruk penger på bomiljøet fordi det ikke gir økonomisk avkastning.

I 2017 ba et enstemmig Storting regjeringen om å legge frem et forslag om innstramming i muligheten til å omgå ervervsbegrensningsregelen. Det har regjeringen nå gjort. I forslaget vil kjøperens nærstående identifiseres med erververen i samsvar med det NBBL ba om i 2014. NBBL ønsker forslaget velkommen og mener det vil føre til bedre bomiljø i sameier.

Det er foreslått sanksjonsbestemmelser mot de som kjøper seksjoner i strid med reglene og de kan heller ikke avgi stemme på årsmøtet for de ulovlig kjøpte seksjonene.

Hjemmel for korttidsutleie i borettslag

Det foreslås også en lovhjemmel for korttidsutleie i borettslag for opptil 30 dager i året. Dette er noe NBBL mener at det er adgang til etter dagens lov, men det kan være fornuftig med en klar lovhjemmel for det slik at styre og beboere ikke er i tvil om hvor grensen går.

Hvorfor mangler forslaget regler om hyblifisering?

I 2017 ba Stortinget regjeringen om å legge frem et forslag til bestemmelser som hindrer hyblifisering i sameier. Hyblifisering er gjerne en betegnelse på at en bolig bygges om til mange separate hybler, for eksempel en leilighet som bygges om til ti hybler som leies ut enkeltvis.

Dette skaper både utfordringer for bomiljøet, men også problemer knyttet til fordeling av felleskostnader og vil ofte føre til at infrastrukturen i bygget ikke har tilstrekkelig kapasitet. NBBL har tidligere foreslått konkret regler som gir sameiet mulighet til å si nei til omfattende og plagsom hyblifisering 

I regjeringens lovforslag er det ingen bestemmelser som gir sameiene mulighet til å begrense hyblifisering. NBBL antar at årsaken til dette er at det fortsatt arbeides med et lovforslag på området, men at dette tar litt lengre tid fordi det omfatter endringer eierseksjonsloven så vel som i plan- og bygningsloven.

Slik NBBL ser det er det viktig at det kommer en særskilt regel i eierseksjonsloven, slik at sameiene gis en mulighet til å hindre uønskede aktiviteter i sameiet som påvirker miljø og økonomi på negativt vis. Det er viktig at sameiene ikke blir avhengig av kommunens evne og vilje til å gjøre noe med saken.

Kommentarer