En ny utredning av flyplasskapasiteten på det sentrale østlandsområdet i et fremtidsperspektiv konkluderer med at det er mest fornuftig å samle den fremtidige veksten i flytrafikken på Oslo lufthavn. Det er konklusjonen i en rapport som konsulentselskapet Copenhagen Economics har laget på oppdrag av Samferdselsdepartementet.

Statsråd Ketil Solvik-Olsen (foto: samferdselsdepartementet)

Statsråd Ketil Solvik-Olsen (foto: samferdselsdepartementet)

– Regjeringen er opptatt av en sterk og dynamisk luftfartsklynge, og vi ønsker både et effektivt Avinor og private aktører. Det mangfoldet har en verdi for å stimulere til utvikling og bedt mulig ivareta reisebehovene for innbyggerne. Det er viktig premiss for vårt arbeid fremover, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Nå skal vi lese rapporten nøye, og så kommer vi tilbake til Stortinget med vår tilrådning. Rapporten er både aktuell og viktig, blant annet fordi det nå jobbes på flere kanter med å videreutvikle Gardermoen, visjoner for Torp og videreføre driften på Moss lufthavn Rygge, som er viktig for Østfold.

– Jeg synes det er positivt at det er nye initiativ som ser muligheter for flyplassdrift, og en konsesjonssøknad vil få prioritert behandling fra vår side, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Bakgrunn

Stortinget ba regjeringen den 30. mai i år (2016) om å foreta en uavhengig kartlegging av flyplasskapasiteten på det sentrale østlandsområdet i et fremtidsperspektiv, og at man i denne sammenheng også skulle se nærmere på de ikke-statlige flyplassenes plass i norsk luftfart i forbindelse med kommende NTP.

Bakgrunnen for dette er blant annet utfordringene som har oppstått for Moss lufthavn Rygge, og at det i Grunnlagsdokumentet for Nasjonal transportplan 2018-2029 blir anbefalt at Stortinget i sin behandling av stortingsmeldingen om ny Nasjonal transportplan gir sin tilslutning til at en tredje rullebane på Oslo lufthavn kan bygges når behovet oppstår. Dette er et spørsmål som skal avgjøres av Stortinget.

For å følge opp dette anmodningsvedtaket, har konsulentselskapet Copenhagen Economics gjennomført en slik utredning på oppdrag av Samferdselsdepartementet.

Copenhagen Economics konkluderer med Norge er best tjent med fortsatt å utvikle Oslo lufthavn som et nasjonalt knutepunkt; det vil si at den fremtidige veksten i etterspørselen etter flyreiser i et samfunnsmessig perspektiv bør samles ved Oslo lufthavn. Ifølge Copenhagen Economics bør de ikke-statlige lufthavnene i størst mulig grad fortsatt drives på markedsmessige vilkår og fungere som eventuelle konkurrenter til Oslo lufthavn.

Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget med sin tilrådning rundt spørsmålet om tredje rullebane og rollen for de ikke-statlige lufthavnene i Østlandsområdet. Rapporten fra Copenhagen Economics og tilrådningene i grunnlagsdokumentet vil begge være innspill som Samferdselsdepartementet vil ta med seg i det videre arbeidet.

Les rapporten HER (ekstern lenke – dfly.no har ikke ansvar for innhold på eksterne lenker)

Se flere relaterte saker HER og HER

Kommentarer