Den svenska regeringen har idag – måndag 15 juni, lagt fram en proposition till riksdagen om att stödja SAS AB (publ) (”SAS”) med upp till 5 miljarder SEK, som en del av bolagets nödvändiga rekapitaliseringsplan till följd av de negativa effekterna av covid-19. Därutöver har den danska regeringen kommunicerat politisk enighet för en rekapitalisering av SAS.

SAS - Airbus - A350 XWB - på bakken
SAS Airbus A 350 XWB (Foto: SAS – Scandinavian Airline)

SAS uppskattar att rekapitaliseringen kommer att omfatta nya medel om cirka 12,5 miljarder SEK samt ytterligare åtgärder. Målet med rekapitaliseringsplanen är att säkerställa att SAS är fullt ut finansierat och att nivån på eget kapital kommer att vara som innan covid-19 när affärsvolymer återgår till nivåer rådande innan covid-19.

SAS fortsätter att föra en dialog med utvalda intressenter angående villkoren för rekapitaliseringsplanen och, i enlighet med krav från den svenska och den danska regeringen, åtgärder för att fördela den ekonomiska bördan. Dessa åtgärder kommer att innefatta interna, externa och ekonomiska intressenter i bolaget, däribland innehavarna av SAS utestående obligationer och hybridobligationer. Närmare upplysningar avses offentliggöras före slutet av juni.

Som en följd av covid-19 har det skett en kraftig nedgång i antalet passagerare och följaktligen även avseende SAS intäkter. Trots att många länder börjar öppna sina gränser igen kommer återhämtningsfasen för flygbranschen och SAS sannolikt fortsätta en bra bit in på år 2022 innan nivåerna är återställda till de som rådde före utbrottet av covid-19.

Mot bakgrund av pandemins negativa ekonomiska effekter har SAS styrelse godkänt en reviderad affärsplan, som bland annat omfattar en minskning av arbetsstyrkan med 5 000 personer samt behov av produktivitetsförbättringar inom spannet 15–25 procent i alla kollektivavtal.

Planen omfattar också fortsatt strikta rutiner för kostnadskontroll, omförhandlade avtal med leverantörer, minskade kostnader för marknadsföring, produkt- och IT-utveckling och andra projekt. Vidare kommer den att innebära att SAS anpassar storleken på flottan genom uppskjutna flygplansleveranser.

Trots dessa åtgärder kräver den reviderade affärsplanen en rekapitalisering av bolaget för att det ska vara möjligt att fortsätta att bedriva verksamheten och SAS hållbarhetsagenda. Den svenska och danska regeringen delar styrelsens uppfattning om behovet av rekapitalisering.

Mot bakgrund av det välkomnar SAS att den svenska regeringen lagt fram en proposition till riksdagen för att stödja bolaget med ett belopp på upp till 5 miljarder SEK i aktier och/eller andra överlåtbara värdepapper. SAS välkomnar även den danska regeringens budskap om politisk enighet för rekapitalisering av SAS.

På grund av covid-19 och den förväntade återhämtningen i trafiken till, från och inom Skandinavien uppskattar SAS att bolaget kommer att behöva cirka 12,5 miljarder SEK i nya medel som en del av rekapitaliseringsplanen.

Målet med planen är att säkerställa att SAS är fullt ut finansierat och att nivån på eget kapital kommer att vara som innan covid-19 när affärsvolymer under 2022 förväntas återgå till nivåer rådande innan covid-19.

Som en del av den potentiella planen har den svenska och den danska regeringen krävt åtgärder för att fördela den ekonomiska bördan, vilka innefattar interna, externa och ekonomiska intressenter i bolaget, däribland innehavarna av SAS utestående obligationer och hybridobligationer.

SAS fortsätter att föra en dialog med den svenska och danska regeringen och andra utvalda intressenter, för att enas om villkoren för deras deltagande. SAS fortsätter också ansträngningarna för att säkra stöd från den norska staten. Målet är att presentera ytterligare uppgifter före slutet av juni.

Flera relaterade nyheter finns HÄR och HÄR

Kommentarer