Regjeringen lyser ut et oppdrag for ekstern utredning av regionale konsekvenser ved en eventuell endring av lufthavnstrukturen på Helgeland.

– Det er viktig å se på mulige konsekvenser av eventuelle endringer i lufthavnstrukturen, og hvordan man balanserer og ivaretar de ulike hensynene i saken. Vi lovet å belyse saken grundig, og det løftet holder vi, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Dette oppdraget følger opp

Samferdselsdepartementets oppdrag til Avinor i vår om å planlegge for og utforme en søknad om konsesjon for en ny lufthavn ved Mo i Rana. En presisering av oppdraget ble sendt i september. Departementet understreket da at Avinor skal planlegge for en stor lufthavn som primæralternativ.

Utredningen skal bidra til et best mulig beslutningsgrunnlag

For å sikre at utredningen av regionale konsekvenser i størst mulig grad inkluderer forhold som ønskes belyst på regionalt og lokalt nivå, har Samferdselsdepartementet i forkant av utlysningen bedt Nordland fylkeskommune om synspunkter. Fylkeskommunen har også innhentet og koordinert lokale innspill til utredningsoppdraget. Utredningen vil utgjøre en viktig del av beslutningsgrunnlaget i denne saken.

Effektiv prosess videre

Frist for overlevering av rapport er satt til 2. september 2015. For ikke å forsinke Avinors planarbeid, skal det utarbeides en trafikkanalyse som en delleveranse våren 2015. Tilbudsfristen er satt til 23. januar 2015.

– Jeg er svært opptatt av en mest mulig effektiv planprosess, og er derfor glad for at denne utredningen blir gjennomført parallelt med Avinors planarbeid, sier samferdselsministeren.

Kommentarer