SAS verkar på en konkurrensutsatt och internationell marknad, i en region med långa avstånd och ett globalt näringsliv. En selektiv svensk flygskatt som snedvrider konkurrensen i såväl Europa som globalt riskerar att få stora negativa samhällseffekter med helt försumbara effekter på klimatet. Globala problem behöver globala lösningar.

Det nya globala klimatavtalet inom ICAO som stabiliserar koldioxidutsläppen är tillsammans med satsningar på biobränslen, ny teknologi och rakare flygvägar de medel och metoder som kommer att skapa en verklig klimateffekt.

Läs också: ICAO-enighet om klimakutt i luftfarten

SAS investerar i utveckling av biobränsle och bränsleeffektiv teknologi för minskad klimatpåverkan och flygskatteförslaget riskerar att hämma våra och andra aktörers fortsatta klimatinvesteringar samtidigt som det får stora negativa transport-, regional- och näringspolitiska konsekvenser.

Läs också: Historic agreement reached to mitigate international aviation emissions 

Läs flera  nyheter om flygskatt  HÄR och HÄR