Torsdag ble det ferdigstilte skisseprosjektet for den nye lufthavnen i Bodø presentert for lokalpolitikerne i Nordlandsbyen.

Illustrasjonsbilde anbefalt alternativ for ny lufthavn i Bodø. Avinors styre har tidligere gått inn for alternativet som torsdag ble presentert under et formannskapsmøte i Bodø (Illustrasjon: avinor)

– Vi er glad for å kunne legge frem Avinors utredning av utbyggingsalternativene for flyttingen av lufthavnen en kilometer sørvest for dagens lufthavn i Bodø. Det er et stort og grundig arbeid som ligger bak anbefalingen, sier konserndirektør Stine Ramstad Westby i Avinor.

Utredning av utbyggingsalternativene er utført for å følge opp oppdragsbrevet som Avinor mottok fra Samferdselsdepartementet 8. september 2017 om videre planlegging av ny lufthavn i Bodø, og Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2018-2029.

Les også: Ny lufthavn i Bodø (februar 2017)

– Samferdselsdepartementet (SD) har igangsatt en tilpasset ekstern kvalitetssikring. Når den er gjennomført vil Avinor sende SD sin anbefaling av utbyggingsalternativet for videre planlegging i forprosjektet, sier Westby.

Hun legger til at Avinor er svært fornøyd med samarbeidet med Bodø kommune og Forsvarsbygg. Spesielt vil hun fremheve den gode fremdriften på kommunens arbeid med områdereguleringen.

Den klart beste løsningen 

– Med utgangspunkt i vurderingene av måloppnåelse for prosjektet ny lufthavn i Bodø fremkommer alternativet vi kaller “1E” i rapporten som den klart beste løsningen. Den er operativt god med tanke på værmessig tilgjengelighet, rullebanelengde, taksebanesystem, oppstillingsplasser, støy m.m. Det er også lagt til rette for at lufthavnen kan utvikles videre i et 50-årsperspektiv, forklarer Westby. 

En innledende fase av forprosjektet som kun omfatter elementer som ikke påvirkes av valg av alternativ, igangsettes nå.

Forprosjektet er planlagt ferdig ved årsskiftet 2020-2021.

Innenfor det finansielle handlingsrommet

Estimatet for den anbefalte kostnadsrammen er 5,8 milliarder NOK. Fra Avinors side er dette alternativet akseptabelt både ut ifra en finansiell og operativ vurdering. Utbyggingsprosjektet er her definert som de investeringene i basis lufthavnfunksjoner som er nødvendige for en komplett ny lufthavn i Bodø, og der finansieringen er delt mellom Staten, Bodø kommune og Avinor. Tallet er uten mva og basert på 2019-tall.

Kostnader til eventuelle eiendomstransaksjoner, håndtering av grunnforurensning, rivekostnader, adkomstveg, bygg og andre fasiliteter for lufthavntilknyttede aktører, herunder Forsvarets anlegg og redningshelikoptertjenesten-  samt finanskostnader er ikke inkludert. Disse kostnadene er gjenstand for egne utredninger og foreligger ikke nå.

– Dette er et kostnadsdrevet prosjekt, og det vil bli vurdert ytterligere forenklinger og reduksjoner sammen med brukere og interessenter gjennom forprosjektet, avslutter Westby.

Flere saker om Bodø lufthavn finner du HER

Kommentarer