Sporveien og den norske stat har vunnet en sak i EFTA-domstolen mot busselskapet Konkurrenten.no. EFTA-domstolen konkluderer med at Konkurrenten.no ikke hadde noe rettslig grunnlag for to klagesaker selskapet har fremmet til EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Kjennelsen i EFTA-domstolen underbygger tidligere avgjørelser fra ESA som har konkludert med at Sporveien ikke har brutt statsstøttereglene, slik Konkurrenten.no har hevdet. EFTA-domstolens dom er endelig og kan ikke påklages.

– Vi er glad for at EFTA-domstolen bekrefter riktigheten i ESAs tidligere avgjørelser om at den praksis som er fulgt i Oslo kommune og Sporveien er i tråd med gjeldende EØS-lovgivning. Med denne kjennelsen settes det endelig sluttstrek for en lang og krevende juridisk håndtering.Sporveien ser nå frem til at selskapet igjen fullt og helt kan fokusere på bygge og operere en best mulig kollektivtrafikk for samfunnet i årene fremover, sier Thorbjørn Thoresen som har ledet rettsforhandlingene på vegne av Sporveien.

Ikke rettslig grunnlag for Konkurrentens klage

Kjennelsen i EFTA-domstolen ble avsagt 20. mars 2015 og konkluderer med at Konkurrenten ikke hadde rettslig grunnlag for å klage på to avgjørelser i ESA i desember 2012 og mai 2013. ESA kom ibegge disse sakene frem til at Sporveien ikke har mottatt ulovlig offentlig støtte fra Oslo kommune knyttet til leveransen av kollektivtransport i Oslo. Kjennelsen fra domstolen bekrefter at Konkurrenten ikke har dokumentert påstandene i sine klagesaker om at selskapet er skadelidende som følge av støtten til kollektivtransporten i Oslo.

Sakskomplekset ble første gang klaget inn til ESA i 2006. ESAs undersøkelser har konkludert med at Oslo kommune ikke har utbetalt noen overkompensasjon for Sporveiens leveranser av kollektivtransport og at kompensasjonen kun dekker faktiske kostnader og en akseptabel avkastning for selskapet. ESA har også konkludert med at lån og garantier Sporveien har fått for å finansiere utbygging av infrastruktur til kollektivtrafikken ikke er ulovlig statsstøtte.

Behandlingen i EFTA-domstolen

EFTA-domstolen mottok en klage fra Konkurrenten 16. august 2013 på to avgjørelser i ESA som gikk i Konkurrentens disfavør.Den første 19. desember 2012 – der ESA lukket en formell undersøkelse knyttet til påstandene om ulovlig støtte, og den andre 8. mai 2013 – der ESA avviste å åpne formell undersøkelse av andre overføringer som ikke var dekket i den første saken. Det ble gjennomført en høring i EFTA-domstolen 28. Januar 2015 hvor partene la frem sitt syn i saken. Parter i saken var ESA Sporveien Oslo AS, den norske stat, EU-kommisjonen ogKonkurrenten.no.

Kommentarer