Styret i Avinor Flysikring AS vedtok torsdag 6. mai 2021 at Stavanger kontrollsentral skal bli værende på Sola flyplass.

Qatar Airways på Sola
Stavanger lufthavn Sola (arkivbilde: ©otoerres)

Avinor Flysikring AS har siden høsten 2020 gjennomført en utredning av fremtidig lokalisering av Underveistjenesten i Stavanger. Dette med bakgrunn i krav som er innarbeidet i norsk lovgivning gjennom EUs Single European Sky-regelverk, som forutsetter ny teknisk infrastruktur.

I denne forbindelse er det avdekket behov for økt areal for en sømløs overgang fra dagens tekniske infrastruktur til neste generasjon systemer. Med de økonomiske krav som stilles til selskapet, har det vært nødvendig å vurdere flere lokaliseringsalternativer.

Alternativene for lokalisering som er utredet, er enten å bli værende ved dagens lokasjon, flytte til en annen lokasjon i Stavanger, eller samlokalisere med kontrollsentralen i Røyken. Tårn- og innflygningstjenestene ved Stavanger lufthavn har ikke vært omfattet av utredningen.

Utredningen har avdekket at det er størst økonomisk gevinst i alternativet med flytting til Røyken, på om lag 100 millioner kroner over en periode på 10 år. Rapporten adresserer at flysikkerhet og Avinor Flysikrings bidrag til det nasjonale beredskapssystemet skal være godt ivaretatt i alle lokasjonsalternativene, både ved lokalisering i Stavanger og Røyken.

Utredningen avdekket risiko for at flytting til Røyken kan medføre bemanningsutfordringer. Usikkerhet i trafikkbildet knyttet til Covid-19 pandemien forsterker denne risikoen ytterligere. En annen kritisk faktor er tidslinjen for innføring av ny teknisk infrastruktur for Underveistjenesten.

Det er strategisk viktig for selskapet å få etablert en ny plattform innenfor gitte tidsfrister, både med tanke på myndighetskrav og selskapets evne til å utvikle og effektivisere tjenesten videre.

Med bakgrunn i en samlet vurdering har styret i Avinor Flysikring AS fattet følgende vedtak:

• Styret støtter administrasjonens helhetlige vurdering og anbefaling om fortsatt lokalisering i Stavanger.

• Styret ber administrasjonen, i samarbeid med berørte organisasjoner sentralt og lokalt identifisere effektiviseringspotensialet gjennom fortsatt lokalisering i Stavanger. Innsparingspotensialet på mer enn MNOK 10 årlig er betydelig, og den samlede forventede effektivisering i Avinor Flysikring AS opprettholdes.

• Styret ber administrasjonen iverksette skisse og detaljprosjektering med sikte på å finne den mest hensiktsmessige løsningen og rimeligste alternativ, med utgangspunkt i fortsatt lokalisering tilknyttet eksisterende sikringsbygg i Stavanger

Denne utredningen har vært viktig for Avinor Flysikring AS, da den har belyst mange aktuelle områder. Styrets beslutning er fattet på en helhetsvurdering. Jeg er glad for at styret nå har fattet en beslutning i saken. Nå er det viktig å se fremover. Sammen med de ansatte skal vi jobbe videre med å utvikle og effektivisere oss, sier Anders Kirsebom, administrerende direktør i Avinor Flysikring AS.

Flere relaterte nyheter finner du HER, HER og HER

Kommentarer