Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å utrede de støymessige konsekvensene frem mot 2050. Dette som et ledd i planleggingen av en tredje rullebane på hovedflyplassen. 

Den nye støykartleggingen som nå foreligger tar utgangspunkt i dagens system med to rullebaner med et tillegg av en eventuelt tredje rullebane øst for eksisterende banesystem. (Foto: Avinor)

Den nye støykartleggingen som nå foreligger tar utgangspunkt i dagens system med to rullebaner med et tillegg av en eventuelt tredje rullebane øst for eksisterende banesystem, og er utredet av SINTEF på oppdrag fra Avinor.

– Sintef har gjort beregninger for flere årstall og scenarioer med både to og tre rullebaner ved Oslo lufthavn. Støykartleggingen tar utgangspunkt i det operative konseptet som ble presentert tidligere i år og beregningene er gjort basert på dagens kunnskap om trafikkprognoser, og en fremtidig flyflåte som er vesentlig mindre støyende enn dagens, sier Øyvind Hasaas, lufthavndirektør ved Oslo lufthavn.

Færre berørte med nytt konsept

Det er gjort beregninger for fire årstall: 2017, 2030, 2040 og 2050 som gradvis faser inn bruken av en eventuell tredje rullebane i årene etter 2030.

Det nye operative konseptet for bruk av en eventuell ny rullebane benytter i hovedsak eksisterende traseer for å begrense flygninger over nye tettbebygde områder. Tettstedet Sand sør for den nye rullebanen er i størst mulig grad forsøkt skjermet for direkte overflygninger. Dette er et område hvor det bor mange mennesker, og som hovedprinsipp vil det ikke bli avviklet ordinær trafikk sør for en eventuell ny rullebane. For Mogreina vil belastningen for avganger reduseres, mens ankomster vil berøre tettstedet mer enn tidligere. Dette området vil oppleve en økt støybelastning sammenliknet med dagens situasjon.

– Med det nye operative konseptet, utskifting av flyflåten, samt økt bruk av kurvede innflygninger der vi unngår overflygning av de mest tettbebygde områdene, vil det bli færre som berøres av støy fra Oslo lufthavn de kommende årene. Med de forutsetningene som er lagt til grunn i kartleggingen vil færre beboere i nærområdet oppleve å være plaget av flystøy i 2030 sammenlignet med i dag. Denne situasjonen vil holde seg stabil frem mot 2040 for så å øke frem mot 2050. Dette viser at teknologiutviklingen vi står ovenfor i stor grad vil kompensere for de støymessige konsekvensene som følger av en eventuell tredje rullebane, sier lufthavndirektøren.

Etter hvert som den nye rullebanen eventuelt tas i bruk vil noe av trafikken forskyves til områder med færre bosatte. Dette er enda et skritt i retning av å skjerme de tettest befolkede områdene i regionen.

Mindre støy fra moderne fly

Støyreduksjonen i flyparken frem mot 2030 er basert på informasjon om utskiftinger fra de store flyselskapene, flyprodusentene og fra internasjonalt anerkjente rapporter som beskriver forventet støyreduksjon.

Dette underbygges fra de to største norske flyselskapene, Norwegian og SAS.

– Norwegians flyflåte har en gjennomsnittsalder på 3,7 år og er en av verdens mest moderne og utslippsvennlige. Våre fly av typen Boeing 787 Dreamliner og Boeing 737 MAX er de mest moderne i sitt slag på markedet og med den aller nyeste i motorteknologi bidrar disse flyene også til betydelige reduksjoner i støy, noe som er bra for de som bor i området rundt flyplassen. Norwegian faser løpende inn nye fly av denne typen, slik at støyen vil bli ytterligere redusert i årene framover, sier kommunikasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen.

– Innfasingen av den siste teknologien i nye fly skjer i høyt tempo og fører til markant reduksjon av skadelige utslipp. De nye Airbus A320 NEO støyer mindre og bidro til at SAS nylig ble kåret til det mest miljøvennlige selskapet av alle på Heathrow. Den nye A320 NEO har et likt støynivå som en passerende lastebil på fem mesters avstand, så i løpet av kort tid vil støy fra våre fly være redusert betraktelig, sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen.

For årene 2040 og 2050 blir usikkerheten rundt flyparken noe større, men også her baserer man seg på at det vil komme en modernisering i samme takt som man erfaringsmessig har opplevd frem til nå. Fremtidig innfasing av elektriske fly og nye flytyper med helt annen motorteknologi enn det vi kjenner til i dag er ikke tatt inn i beregningene. Dette til tross for at Avinor har en visjon om å elektrifisere all innenriks luftfart innen 2040.

– Vi vet med sikkerhet at den eldre delen av flyflåten vil bli skiftet ut med moderne og mindre støyende maskiner over tid, og vi forventer at teknologien i 2050 vil være en annen enn den vi har i dag. Utnyttelse av de teknologiske mulighetene som kommer, herunder kurvede innflygninger og operativt konsept, vil støymessig veie opp for den økte trafikken på Oslo lufthavn, avslutter Hasaas.

Faktaboks — støysoner rundt Oslo lufthavn:

Antall hus i rød støysone (dagens beregning):               Rapporten fra 2012:
2017: 148
2030: 64                                                                                               2030: 269
2040: 74                                                                                               2040: 301
2050: 106                                                                                             2050: 343

Antall hus i gul støysone:
2017: 2176
2030: 1541                                                                                            2030: 3908
2040: 2014                                                                                            2040: 4074
2050: 3753                                                                                            2050: 4200

Antall personer plaget av flystøy*

2017: 7379
2030: 5537                                                                                           2030: 8631
2040: 5696                                                                                          2040: 9142
2050: 8620                                                                                          2050: 9863

* Personer plaget av flystøy er definert i SINTEF-rapporten. 

Følg Oslo lufthavn på Facebook HER — Oslo lufthavns nettsider finner du HER

Les flere nyheter om Oslo Lufthavn HER og HER — Les mer om Nye Oslo Lufthavn 2017 HER 

Kommentarer