SAS fikk et resultat på 1.162 millioner svenske kroner etter skatt i 3. kvartal av regnskapsåret 2018-19 mot 1.570 SEK samme periode året før. Driftsinntektene økte fra 13.146 millioner i 3. kvartal 2017.18 til 13.552 millioner SEK samme periode i inneværende regnskapsår.

SAS Boeing 737 på Stavanger lufthavn, Sola (foto: ©otoerres)

SAS kunne melde om rekordhøye passasjertall og gode inntekter i både juni og juli, men pilotstreiken i begynnelsen av kvartalet og høyere drivstoffutgifter trekker ned resultatet.

Pilotstreiken, som rammet 100.000 passasjerer og førte til 1200 innstilte flyavganger, skal ifølge selskapet ha senket resultatet før skatt med 185 millioner SEK.

Rickard Gustafson (©Fotograf Peter Knutson)

SAS-sjef Rickard Gustafson sendte tirsdag ut denne kommentaren til resultatet for 3. kvartal av regnskapsåret 2018-19:

Tredje kvartalet kännetecknades av en robust produktion, vilket i kombination med en framgångsrik säsongsanpassning gav ett rekordhögt antal passagerare och intäktsökning under högsäsongen. Även om intäktsökningen är uppmuntrande så kräver rådande makroekonomiska utmaningar en förbättrad effektivitet för att säkra konkurrenskraft och långsiktig lönsamhet.

De totala intäkterna landade på 13 552 MSEK, en ökning med drygt 3% jämfört med samma kvartal föregående år. Kapacitetsminskningen som orsakades av pilotstrejken kompenserades av ökade passagerarintäkter. Dessutom redovisade SAS en fortsatt positiv trend för försäljningen av EuroBonus-poäng och tilläggstjänster.

Resultatet före skatt och jämförelsestörande poster landade på 1 495 MSEK, en minskning med 513 MSEK jämfört med föregående år, vilket var en besvikelse. Minskningen berodde främst på ökade bränslekostnader, en fortsatt svag svensk krona mot amerikanska dollar och pilotstrejken i början av kvartalet. Däremot är det uppmuntrande att notera att vår framgångsrika produktionsanpassning till säsongsmässig efterfrågan och en förbättrad operativ kvalitet ledde till en stark kundökning och ökad yield, vilket kompenserade för delar av de ökade kostnaderna under kvartalet.

Utmaningen i form av en svag svensk krona och tecknen på en avmattning i den europeiska ekonomin betonar behovet för SAS att anpassa verksamheten till rådande marknadsförutsättningar och öka förändringstakten för att säkra långsiktig lönsamhet bortom 2020.

FÖRBÄTTRAD OPERATIV KVALITET OCH SÄSONGSANPASSNING

SAS har sin högsäsong under tredje kvartalet med en hög efterfrågan från både fritidsresenärer och affärsresenärer. De senaste åren har vi anpassat utbudet för att möta kundernas efterfrågan genom att anpassa kapaciteten under sommaren till fritidsorienterade linjer. I år lanserade vi 25 nya linjer i vårt sommarprogram, varav fem helt nya destinationer: Florens, Marseille, Szczecin, Cornwall och Uleåborg. Kapacitetsförflyttningen har visat sig lyckad och vi kunde redovisa nya rekord i antal passagerare i både juni och juli.

Efterfrågan på inrikesflyg i både Norge och Danmark är fortsatt hög och vi fortsätter att redovisa en bra tillväxt jämfört med föregående år. Även på den vikande marknaden för inrikesflyg i Sverige ligger antalet passagerare som väljer att resa med SAS kvar på samma nivåer som föregående år. Vi ser detta som bevis på ett attraktivt kunderbjudande.

Framöver indikerar prognoserna för resten av året på en tillväxt av marknadskapacitet med omkring 1% för helåret 2019 och tidiga indikationer pekar även på en måttlig tillväxt under 2020. Det är ett trendbrott från de senaste åren som haft en årlig kapacitetstillväxt på 3 till 4%. På kort sikt är den måttliga tillväxten uppmuntrande och gynnsam för den skandinaviska marknaden då den bör bidra till en förbättrad balans mellan tillgång och efterfrågan. På längre sikt riskerar däremot den omfattande orderboken av nya flygplan som ska levereras till 2024, att leda till en strukturell överkapacitet i det europeiska luftrummet.

När det gäller operativ kvalitet redovisade vi en kraftig förbättring jämfört med samma period föregående år, då vi ställdes inför ett antal utmaningar i produktion. Sedan dess har vi vidtagit flera åtgärder för att förbättra stabiliteten och undvika trafikstörningar. Vi har rekryterat och utbildat mer säsongspersonal inom marktjänster och tekniskt underhåll. Vi har dessutom adderat två reservflygplan, infört en ny modul vid störningar och gjort en selektiv justering av nätverket för att optimera omfördelningen av buffertar och standby-kapacitet. Som en följd har vi under hela sommaren haft en regularitet på väl över 99%. Det som gör mig extra stolt är att vi har kunnat leverera samma operativa kvalitet i samtliga produktionsplattformar, vilket även lett till en förbättrad kundnöjdhet.

FÄRDPLAN MOT YTTERLIGARE EFFEKTIVITET

Vårt nuvarande effektiviseringsprogram för att öka konkurrenskraften och motverka delar av årlig kostnadsinflation, har som målsättning att bidra med effektiviseringar på 3 miljarder SEK till år 2020. Under tredje kvartalet genererade programmet över 230 MSEK i besparingar och hittills i år har det gett 626 MSEK i besparingar. Sedan 2017 har programmet gett 2,1 miljarder SEK av planerade besparingar på 3 miljarder SEK.

Vi står fast vid vårt mål om 900 MSEK i besparingar för räkenskapsåret 2019, men vår enhetskostnad efter justering för strejkeffekter minskar inte i den omfattning vi önskar. Det innebär att vi behöver utvärdera ytterligare initiativ bortom 2020.

Förnyelsen av vår flygplansflotta är en viktig del eftersom det tar SAS mot en enhetsflotta, vilket minskar komplexiteten i organisationen och därmed kostnaderna. En annan del är att ytterligare optimera vår affärsmodell som bygger på tre produktionsplattformar för att öka flexibiliteten och effektiviteten ännu mer.

Ett annat viktigt område är vårt fortsatta digitaliseringsarbete för att ytterligare stärka intäktstillväxten, minska kostnaderna och samtidigt tillföra värde för våra kunder. Här ingår att använda digitala verktyg för att förbättra planering av både tillgångar och personal. Det ska säkerställa en fortsatt stabil produktion och optimera effektiviteten. Andra insatser är att införa prediktivt flygplansunderhåll och annan automatisering för att öka effektiviteten. Individanpassade kunderbjudanden, höghastighets-wifi ombord och bättre självservice-möjligheter är andra områden som riktar sig direkt till våra kunder för att behålla vårt starka kunderbjudande.

För att öka takten i effektiviseringarna och tydliggöra ansvar kommer en ny organisatorisk struktur att införas i koncernledningen den 1 oktober 2019. Vår nuvarande driftsenhet kommer att delas upp i Airline Operations, med ansvar för flygverksamheten i samtliga produktionsplattformar, och Airline Services, med ansvar för marktjänster, tekniskt underhåll och frakt. Dessutom kommer vår försäljning, marknadsföring och kommersiella enheter att samlas i en kommersiell enhet. Med den nya koncernledningen på plats är vi redo att öka förändringstakten samt genomföra de övriga initiativ som krävs för att öka effektiviteten inom organisationen.

FORTSATTA FRAMSTEG I ATT MINSKA KLIMATPÅVERKAN

På SAS arbetar vi för närvarande med flera aktiviteter för att minska vår negativa klimatpåverkan. Inköp av nya och mer bränsles­nåla flygplan är en hörnsten i vårt åtagande att minska våra koldioxidutsläpp. Med de nya flygplanen från Airbus minskar våra utsläpp med upp till 18% på kortdistansflygningar och upp till 30% på långdistansflygningar. Vi har också bytt ut inredningen i våra befintliga flygplan och beslutat att ta bort taxfreeförsäljningen ombord för att sänka vikten och därmed bränsleförbrukningen. Dessutom strävar vi ständigt efter att minska mängden engångsartiklar av plast och matsvinnet ombord.

SAS engagerar sig också i ett gemensamt forskningsprojekt med Airbus kring elflyg för storskaligt kommersiellt bruk i framtiden. I övergången till flygplan helt utan utsläpp, anser vi att ett viktigt steg är att öka användandet av förnybart bränsle för att minska utsläppen snabbare. SAS driver på för en storskalig produktion av avancerat förnybart bränsle i Skandinavien. De volymer som produceras idag räcker helt enkelt inte och priserna är 3—4 gånger högre än för konventionellt flygbränsle. Under kvartalet lade vi till möjligheten för våra kunder att köpa biobränsle (utan påslag), i tillägg till den mängd biobränsle som SAS redan använder. Vi tror att det ger en möjlighet för våra kunder att bidra och skapar en transparens kring merkostnaderna för biobränsle.

Under tiden hanterar vi de koldioxidutsläpp som inte kan undvikas med dagens teknik. I kvartalet har vi kompenserat för drygt 3,5 miljoner resor med SAS, vilket motsvarar 38% av passagerarrelaterade koldioxidutsläpp.

UTSIKTER

Även om kapacitetsutsikterna och den senaste tidens flygbränslepris är positiva är flera utmaningar oförändrade sedan vår rapport för andra kvartalet. Här ingår en fortsatt svag svensk krona mot den amerikanska dollarn och euron, samt en framväxande avmattning i den europeiska och den globala ekonomin.

Vi håller visserligen på att anpassa oss till rådande marknadsförhållanden, men resan mot ett ännu effektivare SAS kommer att kräva ytterligare tid och ansträngningar. Därför upprepar vi våra utsikter för helåret att det kommer att bli utmanande att uppnå ett positivt resultat före skatt och jämförelsestörande poster under 2018/2019.

Jag vill tacka dig för ditt intresse för SAS och ser fram emot att få hälsa dig välkommen ombord på någon av våra 800 dagliga flygningar!”

Stockholm den 27 augusti 2019

Rickard Gustafson

VD och koncernchef

Flere saker om SAS finner du HER

Kommentarer