PostNord vil starte uttesting av hundre prosent fornybar og bærekraftig biodiesel på noen av bilene som er stasjonert på Langhus utenfor Oslo. – Om det går som vi håper og tror, vil disse bilenes miljømessige fotavtrykk være opp mot 90 prosent lavere enn det en bil drevet med vanlig fossil diesel avsetter, sier avdelingssjef kvalitet & logistikk i PostNord, Øyvind Haugen.

Angriper tanken

PostNord har som konsern satt seg tøffe mål. Innen 2020 skal utslippene av CO2 være redusert med 40 prosent sammenliknet med nivået i 2009.

– Mye er gjort i 2016. Vi har fulgt delmålene så langt. Nye biler, bedre kjøremønster og økt togtransport av gods har gitt gode bidrag. Men nå er det innholdet i drivstofftanken på bilen som må angripes, sier Haugen.

Etter at den forrige regjeringen la avgift på biodiesel, stoppet produksjonen av det miljøvennlige drivstoffet opp.

– Men nå er avgiften igjen fjernet, noe som har ført til at differansen i pris er på et håndterbart nivå. I tillegg har den teknologiske utviklingen gått videre og det tilbys nå biodrivstoff med langt bedre egenskaper og et betydelig mer bærekraftig fotavtrykk enn for noen få år siden.

Dekker merkostnadene

100 prosent fornybar og bærekraftig biodiesel innebærer en merkostnad per i dag i forhold til standard autodiesel på omtrent en krone per liter.

– Vi har derfor søkt miljøfondet i PostNord-konsernet og fått innvilget støtte for å dekke disse merkostnadene det første året. Konsernet stiller seg dermed bak dette tiltaket og bidrar økomisk ved å dekke merkostnader målt opp i mot vanlig diesel første driftsår, forteller Haugen som viser til at bærekraft er en av PostNords kjerneverdier.

Avfallsprodukt

Biodieselen som skal benyttes i PostNords pilotprosjekt er en såkalt HVO (hydrogenerert vegetabilsk olje). Den er betydelig mer bærekraftig, da den er produsert på råvarer som ikke benyttes til matproduksjon, f.eks. avfallsprodukter av animalsk fett. Men, biodiesel generelt er lite tilgjengelig, så PostNords leverandør må til utlandet for å hente drivstoffet.

– Leverandøren setter opp et tankanlegg her på Langhus. Vi regner med at anlegget står ferdig og klart til bruk mot slutten av året, sier Haugen.

Bilene som skal være med i pilotprosjektet er biler som primært går i nærområdet. På den måten kan de i perioden benytte seg av anlegget på Langhus.

– Men bilene kan i prinsippet gå på biodiesel herfra til Bergen og der fylle opp med ordinær diesel før hjemtransport, sier Haugen.

Forbedringer

Annengenerasjons biodiesel har mange forbedringspunkter fra tidligere varianter. Den baserer seg ikke på produksjon av råvarer som fortrenger matproduksjon. Biodieselen vi kommer til å benytte inneholder heller ikke avfall fra palmeolje, noe som er i tråd med PostNords drivstoffstrategi. I tillegg er egenskapene forbedret.

– På nye Euro-6 motorer kan biodieselen fylles rett på tanken. Den påvirker ikke vedlikeholdet, tetter ikke dieselfilteret og fungerer godt også i kulda, forklarer Haugen som regner med at forbruket av biodiesel i pilotperioden vil ligge på omtrent to millioner liter.

– Det betyr at vi håper å kutte utslippet av CO2 med ca. 5000 tonn første året, noe som tilsvarer omtrent åtte prosent av det totale utslippet PostNord Norge står for, sier han.

Øker volumet

Haugen har tro på at pilotprosjektet vil gi svar som bidrar til at bruken av biodiesel skal utvides.

– Planen er å øke biodieselvolumet og bruke det også på innleide biler, sier han.

Han håper at etter pilotperioden vil bilene som har benyttet biodiesel gå som forutsatt, og at prisene på biodiesel faller.

Konkurranse på biodieselmarkedet vil kunne bidra til å senke prisen. I Norge har Norske Statkraft og Södra Cell inngått en intensjonsavtale om å starte fremtidig produksjon av biodrivstoff basert på skogsråvarer på Tofte.

– Det er også flere fabrikker under bygging i Europa, sier Haugen.

Biodiesel

  • I Norge er biodiesel i dag det biodrivstoffet som er best kjent.
  • Biodiesel har svært lavt eller ingen utslipp av miljøgassen CO2.
  • Når biodiesel fra fornybare biologiske råvarer benyttes, gir dette i utgangspunktet ingen netto økning av mengden CO2 i atmosfæren.
  • Biodiesel er basert på biologiske råvarer, brytes raskere ned i naturen og er derfor mindre miljøskadelig enn fossil diesel.
  • Avhengig av hva slags råstoff som er brukt, vil klimagassreduksjonen som regel være på mellom 60-90% med bruk av biodiesel.
  • Biodiesel er i dag dyrere enn vanlig diesel, men omsettes avgiftsfritt, og kan derfor konkurrere med vanlig diesel.

(Kilde: vegvesen.no)

Kommentarer