– Det er viktig at vi opprettholder et godt togtilbud til befolkningen. Samtidig er det nødvendig at ordningen tilpasses en situasjon vi ser vil vare over tid. Tilleggsavtalene må ikke bli en hvilepute som hindrer omstilling og effektiv drift, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Da strenge smitteverntiltak ble iverksatt i mars, falt togselskapenes billettinntekter drastisk. Samtidig var det nødvendig å opprettholde et togtilbud, spesielt med hensyn til arbeidsreisende.

Staten har derfor inngått tilleggsavtaler med togselskapene om økt kjøp av persontransport med tog. Staten dekker gjennom avtalene togselskapenes underskudd slik at et nødvendig togtilbud blir opprettholdt til tross for reduserte billettinntekter.

– Etter hvert som samfunnet åpnet opp igjen har antallet som reiser med toget økt, men det er fremdeles lavere enn før pandemien. Regjeringen har derfor tatt høyde for å videreføre ordningen med tilleggsavtaler, men der ordningen tilpasses til en situasjon som er mer stabil enn da den ble opprettet, sier Hareide.


Viderefører ordning ut første halvår 2021

Jernbanedirektoratet leverte 27. august anbefalinger til hvordan avtalene bør innrettes på lengre sikt. Samferdselsdepartementet har tatt utgangspunkt i disse anbefalingene og sendte 23. oktober et supplerende tildelingsbrev der direktoratet gis fullmakt til å videreføre ordningen ut første halvår i 2021. Dette forutsetter at Stortinget i behandlingen av regjeringens forslag til statsbudsjett bevilger et beløp til statlig kjøp av persontransport med tog som er i samsvar med regjeringens budsjettforslag. 

Et nytt element i ordningen er at togselskapene skal dekke en egenandel av underskuddet. Dette innføres fra 1. november 2020, og det er Jernbanedirektoratet som skal fastsette egenandelen.

Basert på transportfaglige vurderinger, blant annet om hvilke togtilbud som er viktig å opprettholde for staten i dagens situasjon, skal Flytoget ikke omfattes av ordningen med tilleggsavtaler utover 2020.

Kommentarer