Efter mer än en månad ute på Svarta havet avslutas tisdagen den 19 september det tredje året av det marinarkeologiska projketet “Black Sea MAP”. Projektets huvudmål har varit att kartlägga de dränkta submarina landskapen längs den Bulgariska kusten. Sedan sista istidens slut har Svarta havets vattenivå stigit avsevärt, och äldre strandlinjer kan idag återfinnas ner till mer än 100 meters djup.

Skärmdump av det 2000 år gamla romerska vraket på över 2000 meters djup. Rodret på babordsida med dess rorkult som ännu sitter fast (foto Johan Rönnby, Black Sea MAP).

Under 2016 och 2017 har MMT tillsammans med Reach Subsea deltagit med undervattensteknik och fartyg (fartygen MV Stril Explorer, 76 meter långt och MV Havila Subsea, 98 meter långt). En total söksträcka på cirka 2600 km har kartlagts med den nyutvecklade ROVn Surveyor Interceptor. Vidare har cirka 50 stycken sedimentkärnor tagits upp för analys och som bonus har mer än 60 nya vrak hittats. Dessa har inspekterats och dokumeterats med arbetsklass ROVer (Kustdesign Supporter och Shilling) ner till över 2000 meters djup.

Preliminär fotogrammetrisk modell av Black Sea MAPs sista upptäckt för 2017. Ett romerskt skepp på över 2000 meters djup. Skeppets master står fortfarande, båda rodren med rorkultar sitter ännu fast, och råren ligger på däck där de fallit. Rep är fortfarande draperat över ramarna tack vare Svarta havets anoxiska förhållanden som bidrar till extraordinär bevaring av organiskt material. Den något lindriga skadan vid skeppets bog och akter orsakades vid skeppets förlisning. Sedan dess, för nästan två tusen år sedan, har tiden passerat vraket förbi (Black Sea MAP).

Bevaringsförhållandena för trä i Svarta Havet liknar de i Östersjön och i båda dessa innanhav kan trä och annat organiskat material bevaras under mycket lång tid. Till skillnad från Östersjön har dock ett stort antal specialbyggda handels- och krigskepp tillhörande mäktiga riken och kulturer seglat och förlist på Svarta havet under årtusenden.

Preliminära tisdbestämningar visar att de äldsta vraken som hittats och inspekterats under projektet är från klassik grekisk och romersk tid. Det innebär att vissa av de undersökta vraken på botten är upp till 2500 år gamla. De unika bevaringsförhållandena nere i mörket och den syrefattiga miljön gör att många av fartygen har intakta skeppsidor och master som fortfarande står upp.

Ombord på skeppen har också i många fall förvaringskärl för vin, olja och oliver påträffats. Några av dessa amforor har bärgats med ROV efter att först ha frilagts med hjälp av sugslang. Ett unikt exempel på robotarkeologi! Marinarkeologerna ombord har också med förundran kunnat studera antika skeppbyggnadsdetaljer som tidigare bara var kända genom målningar och inskriptioner.

MMTs fartyg Havila Subsea och Surveyor Interceptor ROV (Fotograf: Joakim Holmlund)

Förutom standard surveysystem på ROVerna (Chirp, Sidescan sonar och Multistråle lod) så har MMT utrustat de olika ROVerna med lasrar och högupplösta still och videokameror.

Tredimensionella skalkorrekta modeller av vraken har vidare skapats ombord genom kombination av desa verktyg (fotgrammetri och laserbatymetri) och sedan även skrivits ut i en 3D-skrivare ombord på Havila Subsea. I många fall har det varit möjligt att ha en korrekt skalmodell av ett vrak mindre än 12 timmar efter att det upptäckts!

Black Sea MAPs upptäckt av det senromerska skeppet på den bulgariska kontinentalsockeln. Trots att det är relativt grunt är vraket exceptionellt välbevarat. En last av amforer är synlig i bogen, likaså kakelplattor från skeppets kabyssa och några av besättningens kokkärl. Också synligt är ett ankarspel (känt från illustrationer men aldrig tidigare sett) och riggningsmaterial. En av amfororna kommer att tas upp för att dateras och genomgå ytterligare analys (BSMAP 2017). (Fotograf: Black Sea Map)

Projektet leds vetenskapligt av Southampton University, UK och The Bulgarian centre of Underwater archaeology med Södertörn University/MARIS, SE and University of Conncticut, US som vetenskapliga partners. MMT har i samarbete med Reach Subsea stått för plattformen och tekniska lösningar när det gäller survey, provtagning och dokumentation.

Projeket kan också ses som en fortsättning på MMTs långvariga samarbete med det Marinarkeologiska forskningsinstitutet, MARIS vid Södertörns högskola. Ett samarbete som bland annat tidigare inkluderat undersökningarna i Östersjön av det så kallade Spökskeppet från mitten av 1600-talet och örlogskeppet Mars (1564).

Projektet har genomförts med medel från Expedition and Education Foundation (EEFE), en stiftelse finasierad av Julia and Hans Rausing Trust.

MMTs fartyg Havila Subsea (Fotograf: Joakim Holmlund)

Kommentarer